اخبار

نوزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی-دندانپزشکی و دارویی و آزمایشگاهی

1395/02/26-1395/02/29

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/02/26-1395/02/29