اخبار

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

1394/09/15-1394/09/18

IBEX 2015

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1394/09/15-1394/09/18