اخبار

پانزدهمین نمایشگاه رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

1394/09/15-1394/09/18

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1394/09/15-1394/09/18