اخبار

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

1394/08/08-1394/08/11

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان: 1394/08/08-1394/08/11