اخبار

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی( تلکام)

1394/07/04-1394/07/07

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

زمان: 1394/07/04-1394/07/07