اخبار

نهمين نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

19-22 تیر

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1396/04/22-1396/04/19