اخبار

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

1395/08/06-1395/08/09

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/08/09-1395/08/06