اخبار

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی

1395/07/04-1395/07/07

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/07/04-1395/07/07