اخبار

سومین نمایشگاه بین المللی فن آوری و نوع آوری

1395/03/02-1395/03/05

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/03/02-1395/03/05