اخبار

ششمين نمایشگاه بين المللی محصولات و فناوری کشاورزی ، گياهی ،ارگانيک و صنایع وابسته

1394/12/02-1394/12/05

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1394/12/05-1394/12/02