اخبار

پنجمین نمایشگاه بین المللی شهربازی، پارکها،تجهیزات و فن آوری اوقات فراغت

1394/11/27-1394/1130

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1394/11/27-1394/11/30