اخبار

اولین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی

1394/11/02-1394/11/05

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1394/11/05-1394/11/02