اخبار

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

1394/09/23-1394/09/26

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1394/09/23-1394/09/26