اخبار

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

1394/07/25-1394/07/28

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان:1394/07/28-1394/07/25