اخبار

نمایشگاه توانمندی روستائیان در عرصه اقتصاد مقاومتی

1394/07/14-1394/07/17

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان:1394/07/17-1394/07/14