اخبار

دومین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست و آتش نشانی و امدادو نجات

1394/07/13-1394/07/16

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان:1394/07/13-1394/07/16