اخبار

پانزدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

9-12 تیر

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1396/04/12-1396/04/09