اخبار

ششمین نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري

2-5 خرداد

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1396/03/05-1396/03/02