اخبار

سومين نمایشگاه بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

14-17 اسفند

انجمن لوازم خانگی ایران - تلفن: 88513216 – 88513557
وب سایت: www.iexhap.ir

خانم افشار - 21912651