اخبار

اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی، سیستمهای آبیاری و صنایع وابسته

1395/10/17-1395/10/20

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/10/20-1395/10/17