اخبار

هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

1395/09/25-1395/09/28

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/09/28-1395/09/25