اخبار

اولین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته

1395/09/16-1395/09/19

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/09/19-1395/09/16