اخبار

دهمين نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان( Ibex 2016)

1395/09/16-1395/09/19

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/09/19-1395/09/16