اخبار

اولین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته

1395/08/15-1395/08/18

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/08/18-1395/08/15