اخبار

پانزدهمين نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

1395/07/27-1395/07/30

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/07/30-1395/07/27