اخبار

دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

1395/07/27-1395/07/30

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان : 1395/07/30-1395/07/27