دانستنی ها

چرا تبلیغات محیطی و رادیویی؟معرفان

به صورت یک قاعده کلی افزایش شناخت و آگاهی می تواند تاثیر به سزایی در پذیرش یا عدم پذیرش یک موضوع یا یک برند توسط مخاطب داشته باشد و قطعا افزایش شناخت و آگاهی زمانی رخ می دهد که بتوان مخاطب را تحت تاثیر قرار داد. نمایشگاه ها در سراسر جهان به عنوان تجلی گاه صنعت و توانمندی صنوف و صنایع متعدد، مهمترین و شناخته شده ترین بستر برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب بوده و هستند. برگزاری ده ها هزار نمایشگاه به صورت سالانه در سراسر جهان که روز به روز بر تعداد عناوین آن افزوده می شود بر این باور صحه می گذارد. اما در این میان تعداد محدودی از شرکت ها هستند که به برنامه ها و اهداف از پیش تعیین شده خود در نمایشگاه جامه عمل پوشانیده و سیاست های خود را محقق می بینند. تبلیغات صحیح و اصولی به عنوان جزء لاینفک حضور در نمایشگاه امری بدیهی است که بسیاری از شرکت ها همواره با انتخاب حجم، نحوه، مبلغ و منابع اختصاص یافته به آن دست به گریبان هستند.