پل بتنی

معرفان -  پل بتنی

سیمای شهر تمام عناصر و عوامل شهری است که به دیده می‌آید، چشم قادر به تماشای آن می‌باشد،و در ذهن و خاطره انسان شکل می گیرد.