Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

سازه متعارف و کاربردی اسپیش بنر از پر استفاده ترین سازه های نمایشگاهی است که مانند قاب عکسی بزرگ نقش و طرح را در فاصله ای نزدیک پیش چشم مخاطب می نهد . فرم فلزی اسپیش بنر حواس مخاطب را به مرکز قاب که طرح در آن روی بنر نقش بسته هدایت می کند و سوار شدن اسپیس بنرها روی کف زمین نزدیک هر چه بیشتر مخاطب و طرح را امکانپذیر می سازد .

از مهمترین ویژگی اسپیس بنرها قابلیت تعدد و تکرار آن به مقدار موثر و پیش بینی نشده در فضای تحت پوشش نمایشگاهی و همچنین قابلیت افزایش حجم و اندازه آنها می باشد که می توان با اسپیس بنر سازه هایی غول پیکر و در اندازه هایی حیرت انگیز نصب نمود که هر بیننده ای را مسحور عظمت و ابهت طرح می نماید و جایگاهی رفیع را برای شرکت کارفرما در ذهن مخاطب متصور می نماید .